Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen en algemene voorwaarden

De naamloze vennootschap Quies met een raad van bestuur en een raad van commissarissen, met een kapitaal van 1.001.500,00 euro
RCS EVRY nr. 775 683 899
Maatschappelijke zetel: 4 rue Ambroise Croizat 91120 Palaiseau

Deze tekst vormt de algemene voorwaarden van de Site met als adres ‘https://www.quies.be’ (hierna de ‘Site’ genoemd).

Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden en wij behouden ons het recht voor om iedere gebruiker die deze voorwaarden niet naleeft de toegang tot de volledige Site of tot een deel ervan te ontzeggen. U verbindt er zich bovendien toe om geen teksten of beelden die strijdig zijn met de wet, of die schokkend kunnen zijn, met name door een haatdragende of pornografische inhoud, of inhoud die aanleiding kan geven tot een soortgelijk gedrag, te sturen of over te maken. De firma Quies behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen of alle stappen te zetten die zij nodig acht ingeval de site gebruikt zou worden om elementen van deze aard te verspreiden.

Wij stellen u op de hoogte dat het Franse recht en de Franse rechtspraak van toepassing zijn op de Site en dat de officiële taal het Frans is.

De firma Quies heeft deze Site geopend voor de persoonlijke informatie van haar gebruikers. De gegevens op de site mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, ook niet gedeeltelijk, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de firma Quies. De firma stelt de gebruikers van deze Site ervan op de hoogte dat de elementen ervan beschermd zijn door de wetgeving inzake auteursrechten: het gaat dan met name om foto’s, artikelen, streaming video’s enz. De op deze manier beschermde elementen zijn eigendom van de firma Quies of van een derde aan wie de firma Quies de toelating heeft gegeven om ze te gebruiken. In dat opzicht is elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de firma Quies, en vormen ze een misdrijf van namaak van auteursrechten en/of tekeningen en/of merken, dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van € 300 000 (CPI (Frans wetboek intellectuele eigendom), art. L335-1s).

Persoonlijke gegevens

De naamsgebonden gegevens van de gebruiker zijn bestemd voor de firma Quies.
De gebruiker wordt er namelijk van op de hoogte gesteld dat, conform artikel 27 van de ‘Loi Informatique, fichiers et libertés’ (Franse wet inzake gegevensbescherming) van 6 januari 1978, de gegevens die hij verstrekt via enquêteformulieren of verzoeken om informatie nodig zijn om op zijn vraag te kunnen antwoorden, en dat ze bestemd zijn voor de firma Quies, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan om de antwoorden te beheren.

Als de gebruiker niet instemt met de overdracht van deze gegevens naar de desbetreffende directies, dan moet hij de aanvraag via e-mail richten aan het adres: cnil.fr[AT]quies.com.

Hij kan te allen tijde hierop terugkomen door een bericht naar datzelfde adres te sturen.

De gebruikers van deze Site moeten de bepalingen van de Franse wet inzake gegevensbescherming naleven. Wanneer ze dat niet doen, kunnen zij strafsancties worden opgelegd.

Ze moeten zich met name onthouden van, wat betreft de naamsgebonden gegevens waartoe ze toegang hebben, elke verzameling, elk verkeerd gebruik, en algemeen, elke handeling die afbreuk kan doen aan de privacy of aan de reputatie van de personen.

Cookies

De firma Quies behoudt zich het recht voor, met het oog op het goede gebruik van haar Site, om ‘cookies’ op uw computer op te slaan en te gebruiken. Een cookie is een klein bestandje dat vaak anoniem is en dat gegevens bevat, met name een unieke loginnaam, die door de server van een website naar uw browser worden overgedragen en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.
Parametrering van de cookies van uw browser:
U kunt uw browser configureren zodat hij alle cookies aanvaardt die door de sites waarnaar u surft, worden verstuurd, systematisch al deze cookies verwijdert of u telkens weer vraagt of u ze al dan niet wilt aanvaarden.
Elke browser is anders en daarom vragen wij u om de helpfunctie van uw browser te raadplegen om meer te weten te komen over hoe u de parameters moet instellen om cookies te aanvaarden.

Links

De Site kan links naar andere sites bevatten die niet van ons zijn. We kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze links waarmee u naar deze sites en externe bronnen kunt surfen. We kunnen ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander beschikbaar materiaal op of vanop deze sites of externe bronnen die noch geverifieerd noch goedgekeurd werden door onze diensten.

Aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om bijgewerkte en juiste informatie te verschaffen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van deze informatie.
We behouden ons het recht voor om deze te corrigeren, zodra wij hiervan in kennis werden gesteld, en, meer algemeen, om de volledige Site of delen ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen net als de voorwaarden ervan, zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Het downloaden van materiaal tijdens het gebruik van de dienst is op uw eigen risico en gevaar. U alleen bent verantwoordelijk voor schade aan uw computer of het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.
Meer algemeen kan de firma Quies niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze Site.

Beschikbaarheid van de Site

Technisch gezien is het onmogelijk om de Site te vrijwaren van alle gebreken en deze gebreken kunnen er de oorzaak van zijn dat de Site tijdelijk onbeschikbaar is. De werking van de Site kan in het gedrang worden gebracht door voorvallen en/of elementen waarover wij geen controle hebben, zoals bijvoorbeeld transmissie- en communicatiemedia tussen u en ons en tussen ons en andere netwerken; wij en/of onze leveranciers kunnen, op elk moment, de volledige Site of delen ervan tijdelijk of definitief wijzigen of onderbreken voor onderhoudswerkzaamheden en/of om verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site aan te brengen. In de mate van het mogelijke zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging/onderbreking van de beschikbare diensten op de Site. We zijn niet verantwoordelijk voor elke wijziging, opschorting of onderbreking van de Site.

Hosting

De Site wordt gehost door de firma Online SAS
8 rue de la ville l’Evêque – 75008 PARIS
RCS PARIS B 433 115 904
TVA FR 35 433115904

© 2016 – Quies